Max Mara Bluser Max Mara Mara ALMA Leisure Bluser Leisure Leisure Bluser ALMA ALMA Max ZwZ4rCqF

  • Share
  • Bluser Leisure ALMA Mara Max Mara Max Bluser ALMA Mara Leisure Bluser ALMA Max Leisure

Det er ikke uvanlig at banker krever kausjon som sikkerhet ved opptak av lån til for eksempel bolig. Alternativt kan banken stille krav om medlåntaker. Hva er forskjellen mellom å være kausjonist og medlåntaker? Har det noen konsekvenser for den som skal stille sikkerhet?

Av: Jane Wesenberg

Artikkelen er tidligere publisert i Revisjon og Regnskap og gjengis med tillatelse.

Kausjonist
Begrepet kausjonist brukes, noe upresist, om en som stiller sikkerhet for en annens gjeld. Dersom denne ikke klarer å betale gjelden, vil kausjonisten være ansvarlig overfor långiver. Banker stiller ofte krav om kausjon for å gi lån til unge og personer med usikker økonomi, ettersom kausjon reduserer bankens risiko for at lånet ikke blir betalt.

Selvskyldnerkausjon og simpelkausjon
Det finnes to hovedtyper kausjon – selvskyldnerkausjon og simpel kausjon. Selvskyldnerkausjon gir banken rett til å gå direkte på kausjonisten for å kreve penger dersom låntaker misligholder ved forfall. Dette er den mest utbredte typen kausjon, ettersom den gir banken best sikkerhet. Den andre typen kausjon er simpel kausjon. Her må banken først forsøke å få låntaker til å betale, før den kan inndrive lånet fra kausjonisten. Kausjonisten garanterer altså kun for betalingsevnen til låntaker.

Bluser Mara ALMA ALMA ALMA Max Bluser Leisure Bluser Mara Max Max Leisure Mara Leisure Medlåntaker
Max Leisure Leisure Bluser Bluser ALMA Mara ALMA ALMA Mara Leisure Bluser Max Max Mara
En medlåntaker derimot blir ansvarlig sammen med og på lik linje med en annen låntaker (ofte kalt hovedlåntaker). Både hovedlåntaker og medlåntaker er ansvarlig, hver for seg, overfor banken for at lånet blir betalt. En medlåntaker er altså solidarisk ansvarlig for lånet, mens en kausjonist er subsidiært ansvarlig.

Ansvar for hele lånet?
En kausjonist kan stille sikkerhet for enten hele eller deler av lånet. Stiller kausjonisten sikkerhet for kun deler av lånet, blir han kun ansvarlig for det beløpet som det er stilt sikkerhet for. En medlåntaker vil imidlertid være  ansvarlig for hele lånet. Når kausjon stilles i forbindelse med kjøp av bolig, vil det som regel være mulig å fjerne kausjonsansvaret dersom eiendommen stiger i verdi og lånet delvis nedbetales. Som medlåntaker vil man derimot normalt være ansvarlig til lånet fullt ut er nedbetalt.

Kausjonsansvar og medlåntakeransvar reguleres av forskjellige regelsett og det er derfor bl.a. ulike krav til den informasjonen man har rett til å få. Det er uansett viktig å tenke godt gjennom risikoen ved å stille som både kausjonist og medlåntaker. Stiller du kausjon eller er medlåntaker med pant i boligen din og hovedlåntaker/medlåntaker ikke betaler, kan det bety at du må selge boligen din for å gjøre opp.